Program bezpieczna+

Gwnym celem programu BEZPIECZNA+ jest poprawa bezpieczestwa uczniw nie tylko w szkole, ale i poza ni.

Realizowane w ramach programu dziaania bd obejmoway nastpujce obszary:

  • bezpieczne korzystanie z cyberprzestrzeni,
  • ksztatowanie otwartoci i budowanie pozytywnego klimatu szkoy,
  • popraw bezpieczestwa fizycznego w szkoach,
  • tworzenie warunkw do prowadzenia przez powiatowe i miejskie jednostki Pastwowej Stray Poarnej praktycznych zaj dla dzieci z zakresu bezpieczestwa przeciwpoarowego.

Program jest adresowany m.in. do uczniw, rodzicw, nauczycieli i innych pracownikw szk.

?Bezpieczna+? przewiduje dziaania dotyczce m.in.: podniesienia poziomu kompetencji pracownikw szkoy, uczniw i ich rodzicw w zakresie bezpiecznego korzystania z cyberprzestrzeni oraz reagowania na zagroenia, ktre w niej wystpuj. Dotyczy to np. opracowania i upowszechnienia rekomendacji w zakresie zabezpiecze szkolnych sieci komputerowych, materiaw informacyjnych i dydaktycznych dotyczcych bezpiecznego funkcjonowania w cyberprzestrzeni.

Celem programu jest take podniesienie jakoci procedur postpowania w sytuacjach kryzysowych poprzez przegld stanu bezpieczestwa szk, opracowanie i wdroenie rekomendowanych rozwiza oraz upowszechnianie wrd wszystkich pracownikw szkoy umiejtnoci rozpoznawania sytuacji zagroenia oraz postpowania w sytuacjach kryzysowych;

Dziaania bd prowadzone we wsppracy z organizacjami pozarzdowymi oraz instytucjami zajmujcymi si sprawami bezpieczestwa. Projekt planowanych dziaa zakada kompleksow prac z uczniami podczas zaj, prowadzonych z udziaem nauczycieli, ekspertw oraz rodzicw uczniw, a take instytucji wspierajcych takich jak Stra Poarna, Policja, Stra Miejska, Miejski Orodek Pomocy Spoecznej, Samodzielny Publiczny Zakad Opieki Zdrowotnej, Urzd Miasta.