Oferta LO

pobierz podanie o przyjcie do szkoy

Zesp Szk im. Szarych Szeregw w Tarczynie proponuje zapisy

do nastpujcych klas o profilu:

LICEUM OGLNOKSZTACCE - NAUKA TRWA 3 LATA

NOWO!!! Klasa kosmetyki i wizau NOWO!!!

Klasa ?kosmetyki i wizau ?z rozszerzonymi przedmiotami: jzyk polski, biologia i historia

Uczniowie klasy kosmetyki i wizau obok realizacji standardowej podstawy ksztacenia oglnego zdobywa bd wiadomoci z zakresu z kosmetologii, wizau, zdrowego stylu ycia, pielgnacji zdrowia i urody, korzystajc przy tym z nowatorskich form i metod pracy. Nauka w tej klasie obejmuje przedmioty oglnoksztacce z rozszerzeniem w zakresie: biologii, historii i jzyka polskiego. Jako dodatkowy przedmiot proponujemy "podstawy kosmetyki" w klasie drugiej i trzeciej. W klasie drugiej bdzie to przedmiot teoretyczny - wprowadzajcy do kosmetyki, natomiast w klasie trzeciej podstawy kosmetyki realizowane bd w czci praktycznej w formie podstawowych zabiegw kosmetycznych.

Zarwno sposb prowadzenia zaj metod warsztatow, jak i bogactwo przekazywanej wiedzy ma w przyszoci uatwi absolwentom znalezienie odpowiedniego miejsca pracy.

W ramach programu uczniowie przygotuj si do kreatywnego i profesjonalnego funkcjonowania w sferze usug osobistych, wzbogac wiedz i umiejtnoci z zakresu kosmetyki i wizau, zdobd dowiadczenie w okrelaniu przeciwwskaza do wykonywania zabiegw kosmetycznych, poznaj zasady optymalnego udzielania porad z zakresu kosmetyki, nabd umiejtno rozpoznania i analizy rnego typu cery, wykonaj rne rodzaje makijau. Uczniowie bd korzysta z narzdzi, przyborw, aparatw, lamp kosmetycznych i sprztu laboratoryjnego. Zawodu naucz si w praktycznym dziaaniu.

Zdobyte kwalifikacje mog by podwyszane poprzez kontynuacj nauki w szkoach wyszych, take na kierunkach zwizanych z kosmetologi i odnow biologiczn.

KLASY MUNDUROWE:

KLASA STRAACKA

klasa "oglnostraacka" z dodatkowym przedmiotem "zadania stray".

Program przedmiotu zadania stray skada si z nastpujcych dziaw materiau:

? organizacyjno-prawne podstawy ochrony ppo,

? psychologiczne aspekty dziaa ratowniczych,

? bhp,

? bezpieczestwo budynkw,

? wyposaenie techniczne,

? taktyka dziaa ratowniczych,

? kurs pierwszej pomocy przedmedycznej,

? zarzdzanie kryzysowe,

ktre bd realizowane w cigu 3 lat na dwch jednostkach lekcyjnych tygodniowo. Szkolenie z przedmiotu bdzie realizowane pod patronatem Komendy Powiatowej Stray Poarnej w Grjcu.

Zaoeniem zaj z poarnictwa jest przeszkolenie w cigu 3 lat modziey w zakresie:

1. Nabycie wiedzy: prawnej dotyczcej funkcjonowania ochrony przeciwpoarowej, zagroe wystpujcych w dziaaniach ratowniczych, mechanizmw rozwoju poaru oraz zjawisk im towarzyszcych, sposobw radzenia sobie ze stresem, wyposaenia technicznego jego eksploatacji i obsugi, zasad postpowania podczas akcji ganiczych i ratowniczych.

2. Nabycie umiejtnoci w sferze ratowania i ewakuacji zagroonych ludzi, zwierzt i mienia, prowadzenie rozpoznania obsugi i eksploatacji sprztu ganiczego i ratowniczego, udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej , organizowanie dziaania zespou zarzdzania kryzysowego. Absolwent Liceum Oglnoksztaccego z przedmiotem dodatkowym poarnictwo bdzie dobrze przygotowany do kontynuacji dalszego ksztacenia w szkoach wyszych i policealnych. Przeszkolenie z zakresu poarnictwo umoliwi mu podjcie dalszej nauki w szkoach poarniczych oraz cywilnych uczelniach na kierunkach z zakresu bezpieczestwo publiczne.

Ucze Liceum Oglnoksztaccego zostanie wyposaony w dodatkowe kompetencje z zakresu ppo tj.:

? regulacji prawnych dotyczcych funkcjonowania ochrony przeciwpoarowej,

? praw i obowizkw straaka,

? zagroe wystpujcych w dziaaniach ratowniczych,

? mechanizmw rozwoju poarw oraz zjawisk im towarzyszcych,

? wyposaenia technicznego wykorzystywanego przez jednostki ochrony ppo., zasad jego eksploatacji i obsugi, zasad postpowania podczasnakcji ganiczych i ratowniczych,

? sposobw radzenia sobie ze stresem,

? zasad udzielania pierwszej pomocy medycznej,

? zasad postpowania w przypadku kryzysu.

? ratowanie i ewakuacja zagroonych ludzi, zwierzt i mienia,

? prowadzenie rozpoznania,

? sprawdzanie, eksploatacja i obsuga sprztu ganiczego i ratowniczego,

? zabezpieczanie i oznakowanie miejsca akcji,

? udzielanie pierwszej pomocy medycznej,

? wykonywanie czynnoci ratowniczo-ganiczych w przypadku poarw, katastrof,

? komunikacyjnych, budowlanych, klsk ywioowych i awarii,

? organizowanie i dziaanie zespou zarzdzania kryzysowe,

? poszanowanie prawa i powierzonych obowizkw,

? zdyscyplinowanie,

? odporno na stres,

? zdolno do ustawicznego doskonalenia si,

? gotowo do dziaa,

? poczucie odpowiedzialnoci za stan rodowiska naturalnego.

Perspektywy po ukoczeniu szkoy:

? podjcie studiw na uczelni cywilnej lub wojskowej,

? ukoczenie studiw poarniczych,

? podejmowanie pracy w instytucjach obrony cywilnej.

KLASA POLICYJNA

klasa "oglnopolicyjna" z dodatkowym przedmiotem "zadania policji".

Klasa rozszerzona programem nauczania o przedmiot ? zadania policji. Przeznaczona jest dla uczniw zainteresowanych w przyszoci prac w policji i w innych jednostkach mundurowych. Program zaj ma na celu poznanie i nabycie wiedzy oraz umiejtnoci praktycznych przez uczniw z zakresu podstawowego szkolenia policjantw. Gwnym celem ksztacenia modziey bdzie jednak przygotowanie uczniw do egzaminu maturalnego. Program przedmiotu zadania policji skada si z dziaw, ktre s realizowane w cigu 3 lat na dwch jednostkach lekcyjnych. Szkolenie z przedmiotu zadania policji jest realizowane pod patronatem Powiatowej Komendy Policji w Piasecznie.

PODSTAWOWYM CELEM KSZTACCYM W LICEUM OGLNOKSZTACCYM Z KLAS Z ROZSZERZONYM PROGRAMEM NAUCZANIA ZADANIA POLICJI JEST:

? Nabycia podstawowych umiejtnoci policjanta, stranika miejskiego,

? Nabycie wiedzy i umiejtnoci analitycznych, dowodzenia (kierowania) zespoem, wiedzy z zakresu psychologii zachowa przestpczych, prawa karnego i procesowego oraz sprawnoci fizycznej,

? Zapewnienie absolwentom szkoy dobrego przygotowania oglnoksztaccego umoliwiajcego zdanie egzaminu maturalnego oraz kontynuowania ksztacenia w szkoach policealnych i wyszych,

? Przygotowanie umoliwiajce podjcie dalszej nauki w szkoach dla sub mundurowych (policja, stra miejska, stra poarna),

? Przygotowanie umoliwiajce kontynuacj edukacji w cywilnych szkach i uczelniach na kierunkach z zakresu bezpieczestwo publiczne.

? Zajcia teoretyczne obejmuj midzy innymi:

? zadania, uprawnienia i obowizki policji,

? udzielenie pierwszej pomocy przed-lekarskiej,

? podstawy prawa karnego i procesowego,

? taktyki zapobiegania przestpczoci,

? organizacj policji,

? podstawy samoobrony,

? stosowanie rodkw przymusu bezporedniego,

? zasady posugiwania si broni paln,

? zasady postpowania dochodzeniowego itp. obrony przed atakiem,

? klasyfikacj kar i przestpstw oraz informacje o midzynarodowej wsppracy policyjnej.

? Perspektywy po ukoczeniu szkoy:

? podjcie studiw na uczelni cywilnej lub wojskowej,

? ukoczenie policealnej szkoy pracownikw ochrony,

? podejmowanie pracy w instytucjach obrony cywilnej,

? po przeszkoleniu podjcie pracy w policji.

KLASA WOJSKOWA

klasa "oglnowojskowa" z dodatkowym przedmiotem "zadania wojska".

Zajcia w tym oddziale odbywaj si w takim ksztacie jak w liceum oglnoksztaccym. Ponadto przez okres trzech lat, uczniowie realizuj program nauczania, ktry obejmuje zajcia z przysposobienia wojskowego w wymiarze 2 jednostek lekcyjnych w roku szkolnym.

Uczniowie tej klasy na zajciach "zadania wojska" realizuj bloki tematyczne:

? Wybrane zagadnienie ustawy o subie wojskowej onierzy zawodowych,

? Przygotowanie do dziaa na polu walki,

? Szkolenie ogniowe,

? Regulaminy si zbrojnych RP,

? Przygotowanie do egzaminu ze sprawnoci fizycznej,

Perspektywy po ukoczeniu szkoy:

? podjcie pracy jako zawodowy onierz,

? podjcie studiw na uczelni cywilnej lub wojskowej,

? ukoczenie policealnej szkoy pracownikw ochrony,

? podejmowanie pracy w instytucjach obrony cywilnej,

? po przeszkoleniu podjcie pracy w policji

pobierz podanie o przyjcie do szkoy