Biblioteka


Biblioteka szkolna peni rol orodka informacji dla uczniw, nauczycieli i innych pracownikw szkoy. W skad biblioteki wchodzi: Biblioteka - wypoyczalnia, gdzie znajduj si wszystkie zbiory. Multimedialne Centrum Informacyjne, gdzie mona skorzysta z ksigozbioru podrcznego, poczyta czasopisma lub korzystajc z czterech stanowisk komputerowych wyszuka informacje w Internecie. Znajduje si tu rwnie telewizor, video, skaner, drukarka.

Dzie Godziny otwarcia
Poniedziaek

Wtorek 8.45 15.15
roda 12.30
15.15
Czwartek 8.45 15.15
Pitek

Regulamin wypoyczalni i czytelni

 1. Ze zbiorw mog korzysta uczniowie, nauczyciele i pracownicy administracyjni szkoy.
 2. Jednorazowo mona wypoyczy 1 ksik na okres dwch tygodni (14 dni).
 3. Wypoyczajcy moe za zgod bibliotekarza dokona przeduenia okresu wypoyczenia ksizki na kolejne dwa tygodnie, pod warunkiem i w danej chwili w bibliotece znajduj si inne egzemplarze danego tytuu. O chci przeduenia okresu zwrotu ksiki, wypoyczajcy zobowizany jest poinformowa bibliotekarza najpniej w 14 dniu od daty wypoyczenia ksizki.
 4. Uczniowie przygotowujcy si do olimpiad i konkursw przedmiotowych maja prawo do wypoyczenia wikszej liczby ksiek jednorazowo (maksymalnie 5 pozycji).
 5. Ksiki i inne dokumenty naley szanowa jako dobro wsplne.
 6. W przypadku zniszczenia lub zagubienia ksiki naley j odkupi, bd przekaza do biblioteki inna pozycj wskazan przez bibliotekarza.
 7. Pod koniec roku szkolnego ksizki powinny by zwrcone w ogoszonym terminie.
 8. Osoby odwiedzajce czytelnie wpisuj si do zeszytu odwiedzin i pozostawiaj bibliotekarzowi swoj legitymacj szkoln.
 9. Z czytelni mona korzysta podczas przerw lekcyjnych lub po zakoczeniu wszystkich lekcji przez ucznia.
 10. Niektre wydawnictwa ksigozbioru podrcznego oraz czasopisma mog by wypoyczane na lekcj, w zamian za pozostawienie legitymacji szkolnej u bibliotekarza.
 11. W wypoyczalni i czytelni naley zachowa cisz. Zabrania si spoywania jedzenia i napojw oraz korzystania z telefonw.
 12. Ucze naruszajcy postanowienia niniejszego regulaminu moe by po konsultacji z wychowawc klasy i dyrekcja szkoy, czasowo pozbawiony prawa do skorzystania z biblioteki i czytelni szkolnej lub ukarany kar wymienion w Wewntrzszkolnym Systemie Oceniania.
 13. Uczniom biorcym systematyczny udzia w pracach biblioteki mog by przeznaczone nagrody na koniec roku szkolnego.
 14. Czytelnicy opuszczajcy szko zobowizani s do przedstawienia w sekretariacie szkoy zawiadczenia potwierdzajcego zwrot ksiek i innych dokumentw wypoyczonych w bibliotece.

Regulamin CMM

 1. Centrum Multimedialne przeznaczone jest wycznie dla uczniw i pracownikw Zespou Szk w Tarczynie
 2. Centrum Multimedialne jest miejscem pracy. Obowizuje przestrzeganie ciszy, porzdku i czystoci.
 3. Przy kadym stanowisku pracowa moe wycznie jedna osoba; wprowadzanie osb towarzyszcych jest wykluczone.
 4. Korzystajcy z Centrum Multimedialnego ponosi pen odpowiedzialno za stan stanowiska komputerowego, z ktrego korzysta i za szkody powstae z jego winy
 5. Rozpoczcie pracy nastpuje po zarejestrowaniu uytkownika. Rejestracji dokonuje Nauczyciel. On te przydziela stanowisko pracy.
 6. Przed rozpoczciem pracy naley sprawdzi, czy stanowisko jest sprawne; wszelkie niepokojce objawy naley natychmiast zgosi Nauczycielowi. Im te naley zgasza wszelkie stwierdzone nieprawidowoci w pracy komputera.
 7. Przed opuszczeniem stanowiska naley zamkn system. Po doprowadzeniu miejsca pracy do stanu wyjciowego (uporzdkowanie stou) naley przekaza je Nauczycielowi.
 8. Archiwizacja danych moliwa jest poprzez zapis na dysku CD-R lub CD-RW. Lub w Moich dokumentach.
 9. Bezwzgldny zakaz dotyczy:
  • wnoszenia i spoywania jakichkolwiek produktw spoywczych, w tym gumy do ucia,
  • przegldanie stron o treciach pornograficznych,
  • wnoszenia toreb, plecakw, odziey wierzchniej, wczonych telefonw komrkowych, mokrych parasoli, etc.,
  • samodzielnego instalowania jakichkolwiek programw (zwaszcza gier),
  • wykonywania jakichkolwiek przecze kabli, wtyczek etc.
  • wczania i uywania jakichkolwiek urzdze odtwarzajcych muzyk lub materiay wideo,
  • ingerencji w systemach (otwieranie jednostek, rozkrcanie czegokolwiek etc.)
  • przyczania jakichkolwiek urzdze dodatkowych i peryferyjnych
  • zmian ustawie systemowych (system plikw, konfiguracja)
  • prowadzenia dziaalnoci gospodarczej wykorzystujcej sprzt i zasoby Pracowni
  • prowadzenia dziaalnoci nielegalnej (kopiowania filmw, muzyki, programw komputerowych etc.).
 10. Uytkownicy Centrum Multimedialnego zobowizani s do bezwzgldnego przestrzegania Regulaminu. Jego naruszenie powodowa bdzie okresowe lub trwae wykluczenie zgrona uytkownikw Centrum Multimedialnego. Wykluczenia okresowe mog by: jednotygodniowe, miesiczne, semestralne. Decyzje w tej sprawie podejmowa bdzie Nauczyciel.